مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان


راهنمایی

متقاضیان محترم به ثبت نام آنلاین مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان خوش آمدید!


متقاضیان محترم فورم ثبت نام را به طور دقیق خانه پری نموده و ذخیره کنید. برای تکمیل مراحل بعدی منتظر تماس بخش مربوطه مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان باشید تا برای تکمیل مراحل بعدی با شما در تماس شده و راهنمایی های لازم را به شما یاد آور شوند.

قابل یاد آوری است که ثبت نام سمستر تا یک زمان معین باز بوده و بعد از ختم ثبت نام بسته خواهد شد.

برای معلومات بیشتر با شماره (+93 774 800 000) به تماس شوید.

ثبت نام مقدماتی برای کانکور ورودی

مشخصات تان را در فورم پایین وارد کنید.